Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век).


Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век). Филологически сборник VI ,Велико Търново – Твер. Ред. кол. Христо Бонджолов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, ISBN 978-954-524-968-6 (CD), COBISS.BG-ID:1274171364.


 Статията проследява генеалогията на жанра производствен роман и изследва моделите на неговата трансформация.
  Статия
 производство, изкуство, трудова личност, утилитарно изкуство


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7884
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/