Lost or Found in Translation? Оригинали и преводи на текстове в сферата на туризма. Плевен: Издателство "Грамма", 2016, 223 с. ISBN 978-954-2943-07-5 COBISS.BG-ID 1282038500


Иванова, Людмила (2016) Lost or Found in Translation? Оригинали и преводи на текстове в сферата на туризма. Плевен: Издателство "Грамма", 2016, 223 с. ISBN 978-954-2943-07-5 COBISS.BG-ID 1282038500 Плевен: Издателство "Грамма"


 В изследването се споделят наблюдения върху информационно-рекламни текстове и техните преводи в сферата на туризма. Целта на публикацията е повишаване на чувствителността към качеството на тези текстове от страна на всички участници в създаването на крайния продукт (оригинал и превод). Книгата съдържа три основни глави: в първата част се разглеждат спецификите на текстовете в туристическата сфера като комплексен феномен, във втора глава се разглеждат принципите на създаване на оригиналния текст, трета глава е посветена на проблеми на превода. Специално внимание е отделено на превода на имена, на специализирани изрази, на заглавия и на пресъздаване на специфичната емоционалност на туристически текстове с апелативна и развлекателна функция.
  Монография
 преводен процес, преводен продукт, проблем на превода, туристически текст


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7707
 Людмила Иванова

4. цит. на с. 275 Дилян Гатев, Повишаване на ефективността при преподаването и усвояването на терминологичната икономическа лексика посредством цифровите технологии 269 - 285, Университет за национално и световно стопанство –София Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука. Седемнадесета международна научна конференция 27 ноември 2020 година ISBN978-954-9432-98-5 доц. д-р Иван Андреев, съставител, 2020 МВБУ, Ботевград

3. Гергана Боянова, Илин Дойкова. Градът като дестинация - Езикови стратегии и техники при писане на каталожни текстове за градски туристически дестинации. -В: Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, Варна, 14 септември 2018 г. Ред. проф. д-р Св. Ракаджийска Варна: Издателство „Наука и икономика“ с. 563-575. ISBN 978-954-21-0973-0

2. Ralitsa Demirkova, Lost or Found in Translation? Originali i prevodi v sferata na turizma by Lyudmila Ivanova VTU REVIEW: Studies in the Humanities aand Social Sciences, St. Cyril and St. Methodius University Press, p.83-84

1. Ана Димова, За превода в туризма. сп. Проглас, кн. 1/2016 г. , стр. 213-215.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/