„Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията).


Андреева, Десислава (2016) „Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. ISSN 1314-3794


 Текстът е експериментален опит да се илюстрира съществуването на паралелен на съзнателно генерираното медийно съдържаниe дискурс, чийто произход е несъзнателен. Като се използват някои индикации за „отклоняващи се” от доминиращата евроинтеграционна тенденция медийни послания, се търсят обяснения за феномена извън границите на политическата и медийната манипулация. Опирайки се на някои постановки от психоаналитичната теория на Карл Густав Юнг и структурната психоанализа на Жак Лакан, авторът лансира предположението за съществуване на устойчиво психично и символно комуникационно-експонирано поле, в което нито журналистите, нито публиката могат да се нарекат „водещ властови субект”, защото носители на най-нисшите и най-старите образи в съзнанието („колективно несъзнаваното”) са всички участници в процеса на предаване на сигнали. Под условното обозначение „медийно несъзнавано“ тук се разбира неумишленото генериране на смисли и образи, на интерпретации и реакции от страна на медийните субекти, често при съучастието на публиката.
  Студия
 евроинтеграция, медиарефлексия, "изключващ" дискурс, медийно несъзнавано, колективно несъзнавано, психоанализа, Карл Густав Юнг


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  7574
 Десислава Андреева

1. Кръстева, Луливера. Социални конфликти и медиен резонанс. Комуникационни проблеми в български медии (2007-2019). София: УИ "Св. Климент Охридски", 2019, ISBN : 978-954-07-4797-2, COBISS.BG-ID: 1292079076. Цитиране на стр. 23, посочване на стр.360.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/