Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. // CREATING THE IMAGE OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC IN BULGARIAN TEXTBOOKS OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE FROM THE 1960s AND 1970s


Белчева, Весела (2016) Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. // CREATING THE IMAGE OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC IN BULGARIAN TEXTBOOKS OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE FROM THE 1960s AND 1970s сп. "Чуждоезиково обучение", кн.1, 2016, 50-60, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1275619812 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=E5f8L2g1PRbhkTfawxm&page=1&doc=3


 Статията взема предвид немски учебници, публикувани в България през втората половина на ХХ век. Анализът на историческите и академичните данни, събрани от тези учебници, се фокусира основно върху техниките за представяне на информация за ГДР на българите, изучаващи немски език, историческите личности и събития, представени в текстовете, както и влиянието на социалистическата идеология в учебниците от онова време.
  Статия
 представа за ГДР, учебници по немски език, 60-те и 70-те години на ХХ в.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6854
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/