Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език.


Буров, Стоян (2005) Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език. А. Г. Ангелов (отг. ред.). Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. // Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.


 // А. Г. Ангелов (отг. ред.). Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  630
 Стоян Буров

1. А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София, 2010.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/