СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА. Пловдив: Астарта. -186. ISBN: 978-954-350-175-5 Пловдив : Астарта, 2013, 186 с. ISBN: 978-954-350-175-5


Върбанова, Маргарита (2013) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА. Пловдив: Астарта. -186. ISBN: 978-954-350-175-5 Пловдив : Астарта, 2013, 186 с. ISBN: 978-954-350-175-5 Пловдив : Астарта. -186. ISBN: 978-954-350-175-5


 Обогатено е понятието дидактическо моделиране с разработен в съдържателен и технологичен план теоретико-конструктивен модел на основни математически понятия (число, релация, операция) и метаматематически обекти (метод, елементарна и съставна задачи, решение). Намерен е нов аспект на структурно-функционалния подход за целите на обучението, който е внедрен в обучението по математика в началните класове. Въз основа на този подход основните знания от началната училищна математика са преструктурирани
  Монография
 дидактическо моделиране, обучение по математика, текстова задача, моделиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6112
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/