За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки)


Буров, Стоян (2013) За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки) М. Илиева (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга девета. І. ІХ международна научна конференция 28-29 октомври. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 42-74. ISBN 978-954-524-887-0


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  5808
 Стоян Буров

3. Кр. Алексова. Окончанието за 1 л. мн.ч. сег.вр. на глаголите от I и II спрежение в историята на кодификацията на книжовните норми в България от 1945 г. до днес. // Български език, 64 (2017), Приложение, стр. 60-81.

1. Кр. Алексова. Речевите особености във фокуса на българската социолингвистика. // Граматика и устна реч. С., 2014, стр. 21-25.

2. М. Джонова, Й. Велева. Фонетични и морфологични особености на устната реч. // Граматика и устна реч. С., 2014.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/