От писАх през пИсах и писАх до пИсах. За историята на една акцентна норма


Буров, Стоян (2012) От писАх през пИсах и писАх до пИсах. За историята на една акцентна норма Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. Съставителство и научна редакция Д. Благоева, С. Колковска. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", стр. 245–265. ISBN 978-954-322-521-7


 
  Статия
 
 Издадено
  5783
 Стоян Буров

1. М. Джонова, Й. Велева. Фонетични и морфологични особености на устната реч. // Граматика и устна реч. С., 2014

2. Христо Стаменов. Акцентни варианти при едносрични членувани съществителни имена от мъжки род. – електронен сайт за хуманитаристика и извори Дзяло http://www.abcdar.com/reviews.php?id=189

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/