Междупредметни връзки в обучението по математика. В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. В. Търново: "ИВИС", 2009, 7-19 с. ISBN 978-954-8387-49-1


Върбанова, Маргарита (2009) Междупредметни връзки в обучението по математика. В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. В. Търново: "ИВИС", 2009, 7-19 с. ISBN 978-954-8387-49-1 В. Търново: Издателство "ИВИС", сс. 7-19. ISBN 978-954-8387-49-1


 В сборник "Междупредметни връзки в обучението по математика" се предлагат статии с резултати от опит и изследвания с теоретичен и практически характер в областта на междупредметни връзки в учебното съдържание на дисциплини от обществено-хуманитарния и природо-математическия цикъл.
  Статия
 математика, вектор, музика, граматика, междупредметни връзки, информатика, обучение


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  5340
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/