За методиката на елементарните аритметични операции в обучението по математика в началното училище. Сб. от Четвърта Есенна научна Конференция на ФНПП, Китен,: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на на европейската интеграция, Ред. З. Лалчев и др., София: “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София, сс. 246-250. ISBN 954-8510-87-1


Върбанова, Маргарита (2006) За методиката на елементарните аритметични операции в обучението по математика в началното училище. Сб. от Четвърта Есенна научна Конференция на ФНПП, Китен,: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на на европейската интеграция, Ред. З. Лалчев и др., София: “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София, сс. 246-250. ISBN 954-8510-87-1 - В: Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на на европейската интеграция, “ВЕДА СЛОВЕНА- ЖГ”, София, 2006, сс. 2246-250. ISBN 954-8510-87-1


 В разработката се разглежда приложение на операциите при решаване на различни по характер задачи - задачи от инверсия, уравнения. За целта се използват идеите на З. Лалчев за разглеждане на аритметичните операции като аритметични преобразувания.
  Доклад
 операция, аритметитчно преобразуване, допълнение, обратно преобразуване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3192
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/