Ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по математика в началните класове. Шумен: Университетско издателство “Св. Константин Преславски”, 2001, 139 с. ISBN 954-577-098-8


Върбанова, Маргарита (2001) Ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по математика в началните класове. Шумен: Университетско издателство “Св. Константин Преславски”, 2001, 139 с. ISBN 954-577-098-8 Университетско издателство “Св. Константин Преславски”, гр. Шумен, 139 с. ISBN 954-577-098-8


 В ръководството се предлагат примерни разработки на теми за семинарни занятия по методика на обучението по математика за специалностите ПНУП, НУПЧЕ
  Учебник / Учебно помагало
 число, операция, геометрична фигура, алгоритъм


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3191
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/