Безпредложие


Буров, Стоян (2021) Безпредложие Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). Съст. Св. Коева и М. Стаменов. I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, стр. 26–38. ISSN 2683-118X (print) 2683-1198 (online)


 
  Доклад
 
 Издадено
  30543
 Стоян Буров

1. Светла Коева. Със или без предлози: кое е вярното. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 257-275. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/