Към научен характер на политологичното познание . методологическата иновация на американската политология. - В: Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.


Русева, Мая (2021) Към научен характер на политологичното познание . методологическата иновация на американската политология. - В: Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.


 The contribution presents the positive and normative approaches to methodology in the field of political science in comparative terms. It draws attention on the change in the understanding on the nature, purpose and organization of political science researches in the context of the American political science from the middle of the twentieth century. The article outlines the influence of the American positivism with regard to the understanding of the role of the researcher, his approach and professional competencies.
  Доклад
 positivism, normativism, methodology of political science research


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  30351
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/