Роля на американския натурализъм от средата на ХХ век за позитивния обрат в политологията. - В Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.


Русева, Мая (2021) Роля на американския натурализъм от средата на ХХ век за позитивния обрат в политологията. - В Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.


 The text examines the influence of mid-twentieth-century American naturalism on the positivist turn in political science. He critically examines the pros and cons of changing the cognitive situation in which the naturalistic paradigm prevails over theory. Conclusions are made about the mutual influences between science and politics. Trends in the scientific development of political science are shown.
  Доклад
  realism - metaphysics, positivism - theoreticism, empiricism, naturalism, political science knowledge


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  30349
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/