Традиции и тенденции в дисциплинарното развитие на политологията. - В: Сб от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.


Русева, Мая (2021) Традиции и тенденции в дисциплинарното развитие на политологията. - В: Сб от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.


 The article presents the distinctive features of political science as an academic field and discipline. It outlines the main problems and future guidelines in the strategy for creating a European cultural space through a unified system of higher education. The article presents the ideas for establishing a systematic approach towards politics as a scientific field and outlines the prospects for this process.
  Доклад
 political science, scientific knowledge, professional training, Bologna process


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  30348
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/