Георгиев, Лъчезар. Филип Тотю : Личност, дейност, документи : Моногр. / Отг. ред. Дойно Дойнов. – Русе : Районен държ. архив, 1990 [библиогр. каре 1991]. – 262 с. : 15 л. факс., ил. (съавт. с Димитър Петков, Тодор Билчев). Език - български ISBN - Издателски номер 14/296 COBISS.BG-ID - 1096954852


Георгиев, Лъчезар (1991) Георгиев, Лъчезар. Филип Тотю : Личност, дейност, документи : Моногр. / Отг. ред. Дойно Дойнов. – Русе : Районен държ. архив, 1990 [библиогр. каре 1991]. – 262 с. : 15 л. факс., ил. (съавт. с Димитър Петков, Тодор Билчев). Език - български ISBN - Издателски номер 14/296 COBISS.BG-ID - 1096954852


 Колективното монографично изследване "Филип Тотю : Личност, дейност, документи" [Моногр. / Отг. ред. Дойно Дойнов. – Русе : Районен държ. архив, 1990. [библиогр. каре 1991]. – 262 с. : 15 л. факс., ил. (съавт. с Димитър Петков, Тодор Билчев) излиза от печат през 1991 г. Книгата представя живота и революционната дейност на бележития български войвода Филип Тотю, на основата на редица документи от държавните архите на Република България, както и по събрани от авторите спомени на очевидци и на потомци на войводата. Книгата има широк отзук у нас, за нея е представена пространна рецензия от изтъкнатия румънски академик Константин Велики в авторитетното списание "Romanoslavica" през 1994, XXXI. extras (Editura universitatii Bucuresti). През 1998 г. тримата автори осъществяват продължение на своите изследвания в ново издание :Филип Тотю: Историографски източници и изследвания", където основен автор, съставител и научен редактор е Лъчезар Г. Георгиев.
  Монография
 поборник, революционен деец, националноосвободително движение, войвода, Българско възраждане, Филип Тотю
 Издадено
  30266
 Лъчезар Георгиев

5. Рец.: Галина Антонова. Румънски академик рецензира книга за Филип Тотю. // Дума, № 193, 25 авг. 1994, с. 8.

6. C[onstantin] VelIchi. Dimitar Petkov, Todor Bilchev, Lacezar Gheorghiev. Филип Тотю. Личност. Дейност. Документи. (Filip Totiu, Personalitatea. Activitatea. Focumente). – Ruse : 1990. 290 p. // Romanoslavica, 1994, XXXI. extras (Editura universitatii Bucuresti);

1. Атанас Ганчев. Книга, родена от обич и преклонение – писана с любов и добросъвестност. // Синьо време (В. Търново), № 27, 18–24 юли 1991;

2. Атанас Ганчев. Книга, родена от обич и преклонение. // Утро (Русе), № 234, 14 дек. 1991.

3. Димитър Великов. Държавен архив в Русе конкурира издателства. // Арт, № 27, 13–19 септ. 1991, с. 4.

4. Христо Медникаров. Полезна книга за Филип Тотю. // Борба (В. Търново), № 41, 7 юни 1991.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/