Проблеми на родителстването в ситуация на емоционално неглижиране на дете


Иванов, Иван (2021) Проблеми на родителстването в ситуация на емоционално неглижиране на дете Сборник "Психосоцилно развитие на детето в съвременното семейство", изд. ПИК, 2021, ISBN 978-954-736-261-1


 Статията разглежда въпроса за динамиката на насилственото отношение на родителите към децата, като обръща особено внимание на психологическите аспекти на емоционалното пренебрегване на дете. Дадени са основни определения на термина емоционално пренебрегване, както и диференциация в разбирането на разликата между забавяне на растежа и забавяне на развитието. Въз основа на основните етапи на психо-социалното развитие на детето на Е. Ериксон са описани основните поведенчески характеристики на родителите, които възпрепятстват или подпомагат процеса на нормално детско развитие. Представени са основните фактори, влияещи върху родителския стил на емоционално пренебрегване на дете. Накрая се осмислят специфични поведения и нагласи на възрастните, които се грижат за детето, които формират ситуация на системно емоционално пренебрегване на детето в процеса на неговото израстване.
  Статия
 емоционално пренебрегване, забавяне в развитието, психо-социално развитие на детето, родителски стил и отношение, проблеми в партньорството


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  30258
 Иван Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/