РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИК В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19


Георгиева, Златинка (2021) РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИК В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 Сборник доклади от Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 120-летию со дня рождения Занкова Л.В. «Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований» Россия, г. Тверь


 съвременните условия на световна пандемия създават затруднения на родителите при отглежданите, възпитанието и обучението на децата при спазване на епидемиологичните мерки на безопасност.
  Статия
 възпитание, обучение, методи, деца, родители.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Под печат
  30252
 Златинка Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/