Приложение на Вен-диаграмата в обучението по география и икономика и по икономика – същност, значение, приложение, варианти.


Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Приложение на Вен-диаграмата в обучението по география и икономика и по икономика – същност, значение, приложение, варианти. – In: International Scientific Refereed Online Journal Impact Factor - SocioBrains, February 2021, ISSUE 78, pp. 615 - 623. ISSN 2367-5721 (online).


 The article examines the application of the Venn-diagram as a model of graphical presentation in comparison in the training of geography and economics and economics. The essence and the meaning, the application and the variants of Venn-diagrams in geography and economics are presented. The variants of Venn-diagrams are based on the school content in geography and economics in the new curricula and textbooks in the Bulgarian school.
  Статия
 Venn–Diagram, training, geography and economics, economics


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Economics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  30246
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/