Етнопедагогически измерения на съвременния музикалнообразователен процес


Марчева, Пенка (2021) Етнопедагогически измерения на съвременния музикалнообразователен процес Сборник с доклади от Шеста международна научно-практическа конференция "Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда" - 20 - 21.03.2021 г., рецензенти: проф. Севдалина Димитрова и проф. Татяна Колышева, ISBN 978-619-239-514-4, с.11-14, COBISS.BG-ID - 45217032


 Целта на настоящата публикация е да се проучат и представят етнопедагогическите измерения на съвременния музикалнообразователен процес с фокус върху фолклорното богатство на други етноси и народи. В нея е проучена теоретичната литература по проблема за етнопедагогиката и отношението й към музикалнопедагогическата практика в българското общообразователно училище. Направен е анализ на учебните програми с акцент върху присъствието на музикален фолклор на други етноси и народи. Анализирано е учебното съдържание по музика за 1.- 4. клас в етнопедагогически контекст. Разгледано е присъствието на фолклора на различни етноси в учебното съдържание за начален етап. Методите, използвани в публикацията са теоретичен анализ на научнопедагогическа литературата и анализ на учебните програми и образователното съдържание, включено в учебниците по музика в 1.- 4. клас.
  Доклад
 етнопедагогика, начален образователен етап, музикално съдържание
 Издадено
  30236
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/