Л. Н.Толстой и личността на Петко Ю. Тодоров


Димитрова, Илияна (2021) Л. Н.Толстой и личността на Петко Ю. Тодоров В: Петко Ю. Тодоров.140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Съст. Д. Михайлов, ред. Димитър Михайлов, Николай Димитров, Илияна Димитрова, Мая Ангелова, Александър Христов, изд. ДАР-РХ, В. Търново, 2021, 95-102. ISBN 978-954-9489-78-1


 Статията акцентира върху публицистиката на П. Ю. Тодоров, посветена на идеите и творчеството на Л. Н. Толстой. Конкретно внимание е обърнато на студията "Толстой В България", която може да бъде тълкувана и като сравнително цялостно зададена социално-философска програма, към която българският писател се придържа в творчеството си през първото десетилетие на XX в.
  Статия
 П. Ю. Тодоров; Л. Н. Толстой;
 Издадено
  30223
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/