Архетип и социално унаследяване при развитието на детето


Добрев, Добрин (2021) Архетип и социално унаследяване при развитието на детето –В: „Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство“, сборник от Международна научна конференция, гр. Велико Търново, 20.10.2020, съставител Манол Манолов и други. Велико Търново: Издателство ПИК, 2021, с. 238-245. ISBN 978-954-736-261-1


 Статията обсъжда проблемите на социалното наследяване и детското развитие в контекста на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Осъществен е сравнителен анализ между традиционните интерпретации на проблема и съвременните допускания в аналитичната психология.
  Статия
 социално унаследяване, детско развитие, архетип, К.Г.Юнг


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  30194
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/