Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености


Добрев, Добрин (2021) Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, 546 страници. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680


 Изхождайки от аргументите на критическата психология, както и от други предпоставки, настоящата монография прави опит за един нов прочит на тезите и подходите на традиционната политическа психология при анализа и осмислянето на политическата дейност в контекста на българските етнопсихологически особености. Съобразно тази цел, монографията е разделена на две смислово свързани части. В първата част е осъществен критичен анализ на методологията и понятийния апарат, използвани от традиционния подход в политическата психология. Във втората част е представен анализ на влиянието на българските културни, национални, етнически и исторически особености върху генезиса и особеностите на политическата дейност на българите.
  Монография
 политическа психология, български етнопсихологически особености


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  30178
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/