По някои въпроси на доброволното изпълнение в гражданския изпълнителен процес


Борисов, Борислав (2021) По някои въпроси на доброволното изпълнение в гражданския изпълнителен процес Научни четения в памет на Кристиан Таков "Предизвикателства към правото"


 В изложението е поставен акцент върху внесения в Народното събрание законопроект, предвиждащ специална процедура за доброволно изпълнение в Гражданския процесуален кодекс. На базата на натрупаните теоретични изводи за същността и целта на гражданския изпълнителен процес и приложното поле на алтернативните способи за разрешаване на спорове в него, е предложен анализ на тази процедура и евентуалното й проявление в практиката. Въпреки социалната насоченост на предлаганата процедура за доброволно изпълнение с оглед по-солидна защита правата на длъжника, налице са редица спорни моменти, които поставят под съмнение нуждата от въвеждането й. В изложението са изведени предложения за уредба на доброволното уреждане на отношенията между взискател-длъжник в гражданския изпълнителен процес.
  Доклад
 Граждански процесуален кодекс, изпълнителен процес, доброволно изпълнение, длъжник, алтернативно разрешаване на спорове, медиация, спогодба.


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Под печат
  30167
 Борислав Борисов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/