Kомпетентностният подход в обучението по Управление на образованието.Изд. Ивис, 2021, ISBN 978-619-205-164-8,с.129, COBISS.BG-ID - 44553224


Колева, Лидия (2021) Kомпетентностният подход в обучението по Управление на образованието.Изд. Ивис, 2021, ISBN 978-619-205-164-8,с.129, COBISS.BG-ID - 44553224


 
  Монография
 
 Издадено
  30161
 Лидия Колева

1. Аспекти на управленската култура на директора на средно училище. Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. ISBN 978-619-208-213-0; Колев, Л.,COBISS.BG-ID 39230472,199 с., Цит. в Kомпетентностният подход в обучението по Управление на образованието. Изд. Ивис, 2021, ISBN 978-619-205-164-8,с.129, COBISS.BG-ID - 44553224, стр.29

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/