Българинът в своя езиков свят


Илиева, Мария (2021) Българинът в своя езиков свят Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021 г. 224 с. ISBN 978-619-208-237-6 COBISS.BG-ID - 45075720


 Монографията анализира фрагмент от езикова картина на света на българина, който включва представителна извадка концепти от условно наречените зони Персоналии, Локации и Ценности. Анализът ползва терминологичната парадигма на лингвокултурологията/ етнолингвистиката и етнопсихолингвистиката. Анализират се данни от фразеологията, паремиологията, както и данни от свободен асоциативен експеримент, които се коментират съпоставително през езиковото огледало на други славянски езици, най-вече на руски и на полски език. Така се очертава българската етнокултурна специфика при възприемането на определени реалии и изграждането на специфични концепти като МЪЖ, ЖЕНА, ДЕТЕ, СЕМЕЙСТВО, ДОМ и КЪЩА, СЕЛО и ГРАД, ПЪТ, КРАСОТА и ГЛУПОСТ. Концептите са подбрани така, че да изграждат една асоциативновербална мрежа. Освен че представят специфичната гледна точка на българина към света, направените анализи и изводи водят до преосмисляне на някои речникови тълкувания.
  Монография
  етнопсихолингвистика, лингвокултурология, концепт, езиково съзнание, свободен асоциативен експеримент, фразеология, паремиология,културна конотация
 Издадено
  30130
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/