Бележки върху териториално-административното деление на Балканите през XIX век и мястото на Търновска каза/ санджак в него.


Георгиева, Гергана (2018) Бележки върху териториално-административното деление на Балканите през XIX век и мястото на Търновска каза/ санджак в него. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година II (XXXIV). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 190-203. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID - 1285467876


 
  Статия
 
 Издадено
  30098
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/