"Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие"


Фидосиева, Христина (2021) "Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие" ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


 Изучаването на подкрепата в обучението е осъществено в контекста на приобщаващото образование и с оглед на неговата цел да отговори на многообразието от потребности на учениците. Като акт на педагогическо взаимодействие, подкрепата има определяща роля за формирането на комплексната автономност на децата и учениците от аутистичен спектър на развитие. Методологията на изследването обединява във функционално единство теорията за обучението на J. Bruner, модела на образователния триъгълник на J. Houssaye и метода на изследване в действие в създаването на теоретичния модел на приобщаващия педагогически триъгълник. Чрез избрания инструментариум се изследва влиянието на подкрепата в обучението за проявите на адаптивните, комуникативните и познавателните умения на децата и учениците като се показва техният индивидуален капацитет, потребности, готовност за комуникация, изразяване на желания и на мотивация за постижения. Разработеният изследователски модел е приложим за наблюдение и оценяване на необходимостта от подкрепа в обучението и за опознаване на участието в образователния процес на децата и учениците от спектъра. С формулираната същност на приобщаващата педагогическа подкрепа и моделирането на нейната интерактивност и функционалност се открояват като водещи страни – адаптацията на образователната среда и осигуреното придружаване, пряко влияещи на динамиката в индивидуалните постиженията и постигането на автономността.
  Дисертация
 приобщаваща педагогическа подкрепа, аутистичен спектър на развитие, адаптивно развитие, комуникативно развитие, познавателно развитие, подкрепа в обучението, подкрепа в средата, подкрепа в ученето, подкрепа в преподаването.
 Издадено
  30083
 Христина Фидосиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/