Българските роми - минало, настояще, бъдеще. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, ISBN 978-619-208-


Нунев, Йосиф (2021) Българските роми - минало, настояще, бъдеще. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, ISBN 978-619-208- Велико Търново


 Монографията е мотивирана от не особено окуражителните резултати в областта на българското образование, постигнати от ромските деца и ученици през последните три десетилетия на преход. В хода на изследването са анализирани някои важни моменти във формирането на ромите като етническа общност в исторически и етнокултурен план. Особено внимание се обръща на натрупаните стереотипни знания, плод на оценката на външни за етноса изследователи, каквото например е понятието "цигани", вместо самоназванието "роми". Извличат се поуките от успехите и неуспехите за тяхното приобщаване и интегриране в образователната ни система през последните 70-80 години. Едновременно с това се търсят пътища за ускоряване на ромската интеграция в наши дни чрез проучване на нагласите от страна на директори на образователни институции, учители от ромски произход, образователни медиатори и родители роми. Изследването доказва хипотезата, че ако съществуват реални нагласи и очаквания сред родителите роми, българските учители от ромски произход, заедно с учители нероми и образователните медиатори роми до тях, доброволно, организирано и целенасочено да застанат в челните редици на усилията за промяна, то в близко бъдеще ще имаме положителни резултати както за реален достъп до по-качествено образование, така и за по-бързото утвърждаване на образованието сред всички роми като най-висша ценност.
  Монография
 роми, образование, интеграция, приобщаване
 Под печат
  30061
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/