Познанието в социалните науки след „края на епистемологията”. Проблеми и решения. - В: Сб. от Международна научна конференция „Философията и бъдещето на човека", Велико Търново, 2020.


Русева, Мая (2020) Познанието в социалните науки след „края на епистемологията”. Проблеми и решения. - В: Сб. от Международна научна конференция „Философията и бъдещето на човека", Велико Търново, 2020.


 Текстът поставя въпроса как познаваме света на политическото в неопределена епистемна ситуация. Очертава нива на проблемност „след края на субективизма”: особености на обект-субектната връзка в познавателния процес; колебания между критика и догматика, конструктивизъм и критицизъм, теория и факт; възроденият индуктивно-дедуктивен дебат. Представя идеи на Мишел Фуко в търсене на приложно-изследователски ориентири за валидност на социалното изследване и сигурност чрез наука.
  Статия
 епистемология, отвъд субективизма, сигурност чрез наука.


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Под печат
  30057
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/