Българското културно-историческо наследство като ресурс в обучението по история. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Година IV(XXXVI), 2020. Изследвания в памет на проф. д.и.н. Иван Стоянов. Материали от международната научна конференция „България и българите – събития, личности, идеи (XVIII-XX в.)“, проведена на 19 октомври 2019 г. Главен редактор доц. д-р Н. Кънев, с. 616-621, ISSN 2603-5065 (Online).


Симеонова, Юлия (2020) Българското културно-историческо наследство като ресурс в обучението по история. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Година IV(XXXVI), 2020. Изследвания в памет на проф. д.и.н. Иван Стоянов. Материали от международната научна конференция „България и българите – събития, личности, идеи (XVIII-XX в.)“, проведена на 19 октомври 2019 г. Главен редактор доц. д-р Н. Кънев, с. 616-621, ISSN 2603-5065 (Online). В. Търново


 Abstract: School as an institution is not only a tool for transferring cultural values, but it is also a place where culture is created and identity is formed. In this respect, the subject of History and Civilizations is of particular importance. This presentation aims to trace the normative documentation related to school history education in order to highlight the potential of Bulgarian cultural heritage as a resource in history education.
  Статия
 Keywords: cultural heritage, remembrance sites, resource, history education, state educational standards, history and civilizations textbook.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  30030
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/