Дълбоката екология - една съвременна концепция за взаимоотношенията Човек-Природа.


Петров, Галин (2021) Дълбоката екология - една съвременна концепция за взаимоотношенията Човек-Природа. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дн А. Дерменджиев, В. Търново, ВТУ, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Философия
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities Philosophy
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Под печат
  29866
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/