Социални проекти и социални иновации като генератор на промяна в селските райони на България


Илчева, Мария (2021) Социални проекти и социални иновации като генератор на промяна в селските райони на България Сборник с доклади от международно-практическа конференция „ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“


 Докладът разглежда възможностите, които предоставят социалните проекти и иновации, прилагани в малките населени места в България за генериране на общностна промяна и подобряване качеството на живот. В същото време авторът анализира предизвикателствата пред местните общности и работещите в социалната сфера, които трябва да притежават умения и компетенции за прилагане на социални иновации. Това се явява и пресечна точка на нови инициативи за социално включване, които се реализират през социални проекти, и едновременно с това въздействат върху овластяването на общностите. Типичен пример за проекти, които генерират общностна промяна са проекти, реализирани в селските райони и насочени към прилагане на социални иновации.
  Доклад
 Проекти за социално включване, социални иновации, общностна промяна
 Под печат
  29857
 Мария Илчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/