НОВИ РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ


Илчева, Мария (2021) НОВИ РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ (International Scientific Conference) „Проблеми на социалната и икономическата сигурност (Светът в/след глобалната пандемия“ (“Problems of Social and Economic Security (The World After/In Global Pandemic”) 20.11.2020


 Докладът разглежда набиращите сила нови социални рискове, свързани с нарастващо социално изключване и дигитални неравенства, по време на глобалната пандемия, които поставят управлението в България пред нови предизвикателства за гарантиране на социалните права и социалната сигурност на населението. В периоди на глобална криза социалната сигурност придобива огромно значение, особено при процеси на засилващо се неравенство на базата на дигиталната пропаст и достъпа до услуги за социално включване. Всичко това поставя на изпитание социалните системи, като има директно отражение върху основните социални рискове, свързани с нарастваща бедност и социално изключване.
  Доклад
 социална сигурност, социално включване, дигитално неравенство
 Под печат
  29856
 Мария Илчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/