Динамика на отношенията между българското общество и неговото политическо лидерство. Основно групово допускане за адхезия.


Иванов, Иван (2021) Динамика на отношенията между българското общество и неговото политическо лидерство. Основно групово допускане за адхезия. Българско списание по психология, Кн.4, изд. Дружество на психолозите в РБ, 2021, ISSN 0861-7813


 30 години след падането на Берлинската стена българският политически пейзаж е доминиран от отношения на злоупотреба и мимикрия. Повторяемостта на този режим на функциониране показва, че за обществото е трудно да напусне определен модел на мислене, свързан със злоупотреба с власт и безкритично следване на лидера. Настоящото изследване осветлява причините за това състояние на ума и да опише динамиката на отношенията между политическото лидерство и обществото, както и да очертае възможни хипотези за развитието им. Изходната (работна) аналитична хипотеза е, че умът (съзнанието) на хората в лидерска позиция е доминиран от допускането, че лидерството означава приобщаване към овластена група с цел извличане на облаги от груповите членове, подобно на банда, а отношенията в нея и между нея и останалата част от обществото са основани на злоупотреба и мимикрия. Тази динамика е несъзнавана и често пъти политици, които започват политическата си кариера с желание „да променят нещо“, биват завихрени и доминирани от отношенията в групата.
  Статия
 политика, лидерство, групов процес, групово допускане


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Под печат
  29827
 Иван Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/