"Здравословни и патологични режими на функциониране на малките общности - механизми разрушаващи социалния капитал"


Иванов, Иван (2021) "Здравословни и патологични режими на функциониране на малките общности - механизми разрушаващи социалния капитал" Сборник текстове "Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места - предизвикателства и възможности", Изд. Великотърновски университет, 2021 ISBN


 Текстът въвежда базови термини и социално-психологични конструкти чрез които може да се анализира и управлява процеса на развитие на малките общности. Акцентът е върху психологическите и социални механизми по които се конструира и управлява социалния капитал в малките общности. Дава се обща дефиниция на понятието социален капитал и се определят критерии чрез които може да се измери състоянието на този вид капитал в общността. Определят се различните видове социален капитал и се описват подходите за неговото изграждане. Прави се връзка между принципите за развитие на общността и термина „добро управление“. В края се описват различните властови механизми чрез които социалния капитал и доверието се разрушават, както и се идентифицират различните психологични механизми, чрез които в общността се развиват различни „патологични процеси“.
  Статия
 социален капитал, развитие на общност, добро управление, аморален фамилизъм, травматична идентичност, зависимост.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Под печат
  29826
 Иван Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/