STUDIA GRAMMATICA BULGARICA


Буров, Стоян (2019) STUDIA GRAMMATICA BULGARICA Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 502 стр. ISBN 978-619-208.214-7 COBISS.BG-ID - 40536840


 Съдържание: 1. Теоретични въпроси. 1.1. Съвременната българска граматика в славянски и балкански контекст; 1.2. Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения; 1.3. Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (Върху материал със степенувани наречия в съвременния български език); 1.4. Взаимодействието между лексикалната и граматич¬на¬та семантика в теоретичен и приложен аспект; 1.5. Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език; 1.6. Към теорията за семантичното взаимодействие. Систе¬ма, функция, среда на именните категории. 2. Иновационни процеси в съвременната българска граматика. 2.1. Тенденции и промени в съвременната българска граматика; 2.2. Активни процеси в граматиката на българския и руския език (Иновации, свързани с вътрешноезикови развойни тенденции); 2.3. Спонтанни граматични промени в българския език („Унищожаване“ на възвратността); 2.4. Глаголът се променя (Конверсивна каузативация на значенията). 3. Концептуализация и категоризация в граматиката. 3.1. За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език; 3.2. Теорията на категоризацията и именните класификации в граматиката (Опит за типологична характеристика); 3.3. Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език; 3.4. Концептуализация на предметността и класификациите на съществителните в българския език (В съпоставка с руски език). 4. Именни класове. 4.1. Дуалните съществителни имена в българския език; 4.2. Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език; 4.3. Концептуализация и граматическо число на веществените съществителни имена в българския език; 4.4. Езикови средства за изразяване на дискретност на вещес¬т¬вения континуум; 4.5. За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно – перцептивно/понятийно – цяло/континуум при категоризацията на предметността; 4.6. За граматическата характеристика на една група съ¬щест-вителни от чужд произход с форма на -и в съвременния български език. 5. Именни категории и значения. 5.1. За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език; 5.2. Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език; 5.3. Средният род; 5.4. Граматичен род и референция към пола; 5.5. Граматичните аспекти на маскулинизацията; 5.6. За инвариантното значение на категорията определе¬ност/¬не¬определеност в съвременния български език; 5.7. Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език; 5.8. Категорията число на съществителните имена в бъл¬гар¬ския книжовен език; 5.9. Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съ¬ществителните по число; 5.10. Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език; 5.11. Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена; 5.12. Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон; 5.13. Степените за сравнение: компаратив, суперлатив, апроксиматив, елатив, екватив, ексцесив; 5.14. Към въпроса за степенуването на прилагателните име¬на и наречията в съвременния български книжовен език; 5.15. Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език; 5.16. Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в бъл¬гарския език. 6. Прагматични аспекти. 6.1. Прагматика на граматиката. За прагматичния избор на граматичните средства (Обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика“ (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език); 6.2. Логическа и прагматическа квантификация на тоталността; 6.3. Собствените имена в граматико-прагматически аспект; 6.4. Бележки за употребата на нарицателните съществител¬ни имена за лица като прагматически оператори в изказва¬не¬то; 6.5. „Доброто” единствено число, „лошото” множествено число (По въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език); 6.6. За някои стилистични особености на степените за сра¬в¬нение в българския книжовен език.
  Книга
 
 Издадено
  29077
 Стоян Буров

2. В. Сашева. Езиковата кондензация като тенденция в медийния дискурс. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 112-125. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

3. Велин Петров. Иновации в граматическите системи на съвременния български език и на новогръцкия език. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 149-164. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

4. Рец.: Т. Рабовянова. – Съпоставително езикознание, 2021, № 1, стр. 74–77.

5. Теодора Рабовянова. Всичко е наред с глагола (Иновационните процеси транзитивация и дерефлективация с цел приписване на каузативност). // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 165-178. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

6. Теодора Рабовянова. Случвам е новото таковам (Към въпроса за появата на нови универсални глаголи в българския език). // Studia philologica.40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 325-336. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

1. Т. К. Рабовянова. Българските лабилни глаголи. // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию славистики в Республике Башкортостан. Г. Уфа, 25 сентября 2020 г. Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, стр. 135–143. ISBN 978-5-7477-5255-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/