Алексиева, М., Цв. Ковачева. Влияние на физичеcката активноcт върху формиране на личноcтни качеcтва cпоред анкетно проучване


Алексиева, Милена (2019) Алексиева, М., Цв. Ковачева. Влияние на физичеcката активноcт върху формиране на личноcтни качеcтва cпоред анкетно проучване СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ", Том 27, бр. 2, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) COBISS.BG-ID - 1121205220 с. 195-202


 Целта на настоящото анкетно проучване е да се установи нагласата на родителите към поощряване на децата им за участие в организирани занимания със спорт в училище и извън него, както и да се установи влиянието на физическата активност върху формирането на личностни качества при ученици от първи клас. Контингент на изследването са 30 родители на ученици в първи клас в СУ „Васил Левски” – гр. Троян. За постигането на тази цел са поставени следните задачи: 1. Да се проучи родителската нагласа за провокиране на активност към физическа дейност у децата. 2. Да се установят някои личностни характеристики на ученици от първи клас след физическа дейност. 3. Да се обработят получените данни и се формулират изводи и препоръки за практиката. За реализиране на поставената цел и задачите на изследването са приложени следните методи: обзорно проучване на специализираната литература и анкетен метод. На базата на получените отговори на родители на ученици в първи клас може да се обобщи, че според тях положителното емоционално общуване при участието на децата им в спортни занимания повлиява върху взаимодействието и начина на общуване със значимите им възрастни, формира правилна самооценка, регулира социалното поведение, изгражда стремеж към толерантност към близки и непознати, понижава агресивността и лабилността, и не на последно място – полага основата на здравословен начин на живот.
  Статия
 ученици, родители, физическо възпитание, личностни качества


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  27813
 Милена Алексиева

1. на с. 93 в Алексиева, М., П. Милонас. Проучване мнението на родители относно уроците по физическо възпитание и спорт сп. Спорт и наука 2019/3,4 ISSN 1310-3393, с. 89-99

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/