Глаголът се променя (конверсивна каузативация на значенията)


Буров, Стоян (2019) Глаголът се променя (конверсивна каузативация на значенията) Българистични езиковедски четения : Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г. Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова, стр. 135-145. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/0ef83fff-90b7-42aa-82a6-6f3faaffee68?tk=Dvg__5C3QqqCpm8_qv_uaAAAAABd8yhv.gDjdUv1U68FYQsqt8JDokw ISBN: 978-619-7433-31-9 2019 <електронна публикация>


 
  Статия
 
 Издадено
  27778
 Стоян Буров

2. Б. Братанова. Иновационни процеси в съвременната граматика на английския език (с оглед на техните възможни паралели в българския език). // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 126-148. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

3. Р. Ницолова. Етюди за езиковите изменения. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 20-29. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

1. М. Ковачева. Какво е "езикова трансценденция"? // От средновековния немски до съвременния български език. Сборник в чест на проф. д-р Борис Парашкевов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 61-75.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/