Денев, Ст., М. Алексиева. Подкрепящата среда – фактор при избор на спорт в свободното време


Алексиева, Милена (2016) Денев, Ст., М. Алексиева. Подкрепящата среда – фактор при избор на спорт в свободното време сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, 2016. Ред. проф.д-р Л. Петров; състав. Рени Христова-Коцева, ISBN 2534-9317; COBISS.BG-ID 1281978852, 249-254


 Students’ activities in the spare time are an important socializing factor. In the school age the foundation of specific personal features are laid. The activities involving physical exercises and sport in the free time of the students are a matter of personal interest, inner persuasion and need for a motor activity i.e. a matter of the satisfaction of the activity itself. The aim of the current research is to establish the support for students in the initial stage of educational degree for participation in organized sport events of parents, teachers and schoolmates. The participation of the students in the survey is voluntary and anonymous. The students of the examined age clearly declare their motivation for participation in organized sport events. The surveyed receive the support of their parents, schoolmates and teachers for participation in an organized educational and practice orientated sport.
  Доклад
 спорт, свободно време, подкрепяща среда
 Издадено
  27611
 Милена Алексиева

2. на с. 378 Алексиева, М. П. Милонас. Подкрепящата среда – фактор за създаване на навици за здравословен начин на живот. МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност" 20-21.11.2020 В. Търново: Ай енд Би, ISSN 2534-9317, с. 378 - 387

1. Игнатов, Г., Ил. Петкова (2019). Сравнителен анализ на степента на академична мотивация на студентите от Софийски университет "Св. Кл. Охридски" и Национална спортна академия "В. Левски". KNOWLEDGE - International Journal vol. 34.2 ISSN: 1857-923X (Printed) ISSN: 2545-4439 (Online) pp 571- 578, с. 573

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/