Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми (в подготовка)


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2021) Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми (в подготовка) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Основните обекти на изследване в монографията са мрежи в равнината и n-мерното Евклидово пространство, точките в тях и свързващите ги отсечки. Поставените въпроси са свързани с минималния брой точки, сред които винаги могат да се изберат точки, отговарящи на дадени различни условия за свързващите отсечки. Във второто допълнено издание на монографията са включени нови примери и задачи, разгледани са въпроси за алгоритмите за генериране на точките в мрежа с поставените условия за минималност и чрез тях са получени нови стойности за минималния брой точки.
  Монография
 мрежа, точки в мрежа, условия за минималност
 Под печат
  27398
 Юлиана Дошкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/