Die Aktanten des “Fremden” und des “Anderen” in Kafkas Romanwerk. In: Begegnung mit dem "Fremden": Grenzen - Traditionen - Vergleiche der Fremdheit. Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses, Tokyo 1990. Shichiji, Yoshinori (Herausgeber). München: Iudicium-Verlag, 1991, S. 102-108. ISBN: 978-3-89129-900.


Ангелова, Пенка (1991) Die Aktanten des “Fremden” und des “Anderen” in Kafkas Romanwerk. In: Begegnung mit dem "Fremden": Grenzen - Traditionen - Vergleiche der Fremdheit. Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses, Tokyo 1990. Shichiji, Yoshinori (Herausgeber). München: Iudicium-Verlag, 1991, S. 102-108. ISBN: 978-3-89129-900. München: Iudicium-Verlag.


 На VIII-ия конгрес на Международната асоциация на германистите, който се провежда през август 1990 г. в Токио, П. Ангелова е съпредседател на работна секция и изнася доклад Актантите на “чуждостта” и “другостта” в романите на Кафка. При това тя се спира на комуникационната структура на романите и на триактантността на тази комуникационна структура, в която организационен център е фигурата на протагониста в неговото противопоставяне на двама противници – П1 и П2 и евентуално фигура на някакъв „посредник”. В парадигматичната рекурсивност на тези структури се варират и наслагващите се в семантичните конотации на Новото време и Модерността недоразумения и разминавания във възприятието на действителностите на възможните художествени светове. Истината и смисълът на човешкото съществувание се манифестират в знаци отвъд казуемото. Само стремежът към тях може да бъде описан.
  Статия
 
 Издадено
  26780
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/