Насоки за преодоляване на инструментално-техническите проблеми в концертините за цигулка на Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Пенчо Стоянов и Петър Христосков (студия) (31 стр.)


Моцинова, Божана (1991) Насоки за преодоляване на инструментално-техническите проблеми в концертините за цигулка на Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Пенчо Стоянов и Петър Христосков (студия) (31 стр.) Трудове на ВТУ


 Студията е част от докторска дисертация на тема: “Българските концертини за цигулка”. Проследяват се специфичните трудности в посочените творби, свързани с интонацията, ритмиката и звукоизвличането. Препоръчват се и конкретни способи за преодоляване.
  
 Студията е част от докторска дисертация на тема: “Българските концертини за цигулка”.
 
  2667
 Божана Моцинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/