Zur Problematik der Zeitdistanz zwischen Original und Übersetzung. - Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. ed. by Vlasta Kucis et al. Sofia:NBU ISBN 978-619-233-077-4 (e-book) p. 199-219. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/beitrage-zur-translation-und-fachkommunikation


Иванова, Людмила (2019) Zur Problematik der Zeitdistanz zwischen Original und Übersetzung. - Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. ed. by Vlasta Kucis et al. Sofia:NBU ISBN 978-619-233-077-4 (e-book) p. 199-219. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/beitrage-zur-translation-und-fachkommunikation София: НБУ ISBN 978-619-233-077-4 (e-book)


 Статията разглежда проблематика, свързана с фактора време при превода. Към превода на стари текстове може да се подхожда от различни позиции, част от които са обект на тази статия. Основните акценти са три. Първият от тях засяга необходимия както за вътрешноезиковия, така и за междуезиковия превод анализ на ситуацията на изходния текст (в контекста на епохата и на житейския и творческия път на автора), като резултатите гарантират не само по-доброто разбиране на текста, но и целесъобразността на преводния текст в съвременни условия. Вторият акцент се отнася към процеса на превод, към предпоставките за избор на преводна стратегия и за прилагането на конкретни техники при трансфера. Третият важен аспект е легитимирането на нови преводи в съвременни условия. Въпросът за целта на подобни преводи се разглежда и във връзка с културната и образователната политика на дадена общност на определен етап от нейното развитие. Емпиричната основа е романът на Гьоте „Страданията на младия Вертер“ и неговите прочити и преводи за българската общност.
  Статия
 времева дистанция, превод, изходна и целева култура, цел на превода
 Издадено
  26664
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/