Toponyme in Tourismustexten und ihre Wiedergabe in Übersetzungen. - В: На езика, за езика, чрез езика // In der Sprache, über die Sprache, durch die Sprache. Ред. Р. Василева и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 180 - 195 ISBN 978-619-208-178-2


Иванова, Людмила (2018) Toponyme in Tourismustexten und ihre Wiedergabe in Übersetzungen. - В: На езика, за езика, чрез езика // In der Sprache, über die Sprache, durch die Sprache. Ред. Р. Василева и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 180 - 195 ISBN 978-619-208-178-2 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 Статията се спира на потенциала на топонимите в туристическите текстове като средства за информация, носители на културна специфика, будещи асоциации и емоции у реципиентите. Преносът им в друг език е свързан не само със законово утвърдени норми, но и с преценка на необходимостта от експликация на допълнителните конотации.
  Статия
 топоними, езиков и културен трансфер, функции, преводни похвати
 Издадено
  25738
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/