Проблеми на комуникацията чрез туристически текстове (оригинали и преводи). - В: Сборник с научни статии „Език и комуникация в образователната и научната сфера“, Ред. Сн. Бойчева et al. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2014 г., с. 200-208. ISBN 978-954-577-982-4 COBISS.BG-ID 1271589092


Иванова, Людмила (2014) Проблеми на комуникацията чрез туристически текстове (оригинали и преводи). - В: Сборник с научни статии „Език и комуникация в образователната и научната сфера“, Ред. Сн. Бойчева et al. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2014 г., с. 200-208. ISBN 978-954-577-982-4 COBISS.BG-ID 1271589092 Шумен: УИ "Еп. К. Преславски"


 Статията се спира критично на езиковото оформление на текстове в сферата на туризма, които създават проблеми в комуникацията с представители на други езикови и културни общности.
  Статия
 туристически текст, оригинал, транслат
 
  25575
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/