Към проблема за граматическия род при имена на животни в българския и немския език. - Сб. Първа научно-методическа конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение", 27 октомври 1979 г. Велико Търново. Ред. А. Данчев et al. Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий"/София: ИЧС "Г.А. Насър", 1980, с. 197-206. COBISS.BG-ID 1088026596


Иванова, Людмила (1980) Към проблема за граматическия род при имена на животни в българския и немския език. - Сб. Първа научно-методическа конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение", 27 октомври 1979 г. Велико Търново. Ред. А. Данчев et al. Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий"/София: ИЧС "Г.А. Насър", 1980, с. 197-206. COBISS.BG-ID 1088026596 В. Търново: ВТУ "Кирил и Методий" и София: ИЧС "Г.А. Насър"


 В основата на доклада са различията при родовата съотнесеност на имената на животни в балъгарски и немски език.
  Доклад
 род, пол, названия на животни
 Издадено
  25568
 Людмила Иванова

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980-2005 г. – Съпоставително езикознание, XLI (1), 2016, с. 117-144 ISSN 0204-8701 цит. с. 135

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/