Zum Problem des Genus substantivi. - Archiv für bulgarische Philologie. Ред. Дуриданов, И. et al. Sofia: Universitätsverlag "Kliment Ochridski" 1991. т. 2 с. 58-103 COBISS-BG-.ID 1024575204


Иванова, Людмила (1991) Zum Problem des Genus substantivi. - Archiv für bulgarische Philologie. Ред. Дуриданов, И. et al. Sofia: Universitätsverlag "Kliment Ochridski" 1991. т. 2 с. 58-103 COBISS-BG-.ID 1024575204 София: УИ "Кл. Охридски"


 Студията разглежда проблемите на рода на съществителните имена в тяхната специфика: задължителност на класификацията, автономност на рода, тенденции на родова принадлежност, немотивираност.
  Студия
 морфологични категории, класификация, род, тенденции
 Издадено
  25567
 Людмила Иванова

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980-2005 г. – Съпоставително езикознание, XLI (1), 2016, с. 117-144 ISSN 0204-8701 цит. с. 134

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/