По някои проблеми от теорията за граматическата категория род на съществителните (на базата на материал от български и немски език). – В: Сборник от научна конференция „Юбилеен сборник 20 години Великотърновски университет (1963-1983)“, Велико Търново, 16 – 18 ноември 1983 г. Велико Търново: ВТУ „Кирил и Методий“ 1983 г. кн. 1. Езикознание. с. 115-130. COBISS-BG.ID 1102602212


Иванова, Людмила (1983) По някои проблеми от теорията за граматическата категория род на съществителните (на базата на материал от български и немски език). – В: Сборник от научна конференция „Юбилеен сборник 20 години Великотърновски университет (1963-1983)“, Велико Търново, 16 – 18 ноември 1983 г. Велико Търново: ВТУ „Кирил и Методий“ 1983 г. кн. 1. Езикознание. с. 115-130. COBISS-BG.ID 1102602212 Велико Търново: ВТУ „Кирил и Методий“


 В публикацията се тематизира спецификата на рода на съществителните в съпоставка с другите морфологични категории и се открояват различията между род и
  Доклад
 граматичен род, съпоставка


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25566
 Людмила Иванова

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980-2005 г. – Съпоставително езикознание, XLI (1), 2016, с. 117-144 ISSN 0204-8701 цит. с. 135 цит. на с. 134

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/