Методически проблеми на обучението по математика в 1-6 клас. В. Търново: Faber, 2000, 112 с. ISBN 954-9541-80-0


Върбанова, Маргарита (2000) Методически проблеми на обучението по математика в 1-6 клас. В. Търново: Faber, 2000, 112 с. ISBN 954-9541-80-0 В. Търново: Faber. - (с. 112). ISBN 954-9541-80-0


 В книгата се предлагат идеи за изучаване на накои математически понятият в училищния курс по математика, като се разглеждат ситуации, свързани предимно с индуктивни разсъждения.
  Монография
 задача, система задачи, понятие, твърдение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2540
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/